SLS • Sotziedade pro sa Limba Sarda | BW • Biblioteca Wolf

Carrera de Dante Alighieri 19, 08100 NÙGORO | Oràrios: Martis e Giòvia, h 11,00 12,30
Presidente: Diegu Corràine | Vitzepresidente: Antoni N. Garau | Segretàriu: Lisandru Beccu
Iscrie a sa SLS | Iscrie a sa Biblioteca Wolf


Prima pàgina > SOTZIEDADE PRO SA LIMBA SARDA > "Pro sa limba sarda de cras: Istùdios de linguìstica sarda 1992-2016" (...)

"Pro sa limba sarda de cras: Istùdios de linguìstica sarda 1992-2016" Iscritos de H.J.Wolf

domìniga 23 maju 2021, de SLS

Dae su 6 de maju de su 2021 est in distributzione AMAZON.it custu libru de iscritos de HJW, cun su cuidadu de Moritz Burgmann e de Diegu Corràine.

Iin custu libru de 372 pàginas, de sos 42 istùdios, noe tratant mescamente de sa Barbagia de Ollollai, e oto de s’Ogiastra —territòriu esploradu dae H.J. Wolf giai dae su 2001, annu de su cumintzu de sa collaboratzione in su progetu biddamannesu “Làcanas”.

Sas ùrtimas rias de s’artìculu suo subra de Max Leopold Wagner, cuncruende custu libru, sonant: “…b’at unu ligàmene indissolùbile intre M.L. Wagner e su sardu”. Podimus nàrrere sa matessi cosa pro H.J. Wolf, a su puntu chi, in custa frase, dìamus pòdere cambiare su nùmene de su linguista de Mònacu cun su nùmene de su grandu linguista de Bonn!

Su tìtulu de custu libru nos l’at dadu Wolf matessi, chi naraiat a s’ispissu:
“Tocat a operare in presse e dae deretu pro sa limba sarda de cras!”.


Si boles, inoghe in Rete podes agatare s’òpera in pabiru : Su libru in sa butega de AMAZON!